KAMERA AYDINLATMA METNİ

MERKEZ LABORATUARI İLAÇ SANAYİ VE TİC. A. Ş.

Şirketimizin Değişik Bölgelerinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Merkez Laboratuarı İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin Değişik Bölgelerindeyer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve 2 haftaya kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e Göre Merkez Laboratuarı İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin “Taşdelen Mahallesi Ayça Sokak No: 6/ Çekmeköy İstanbul”adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) veya KEP üzerindenmerkezilac@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.